Sayıştay 6 sözleşmeli personel alacak

T.C.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki Tabloda gösterilen pozisyon unvanı için 6 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

I. BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Başvurulacak pozisyon unvanı için Tabloda “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,

c) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte denklik gösterir belgelerini de Diğer Belgeler bölümünde yer alan Denklik Belgesi alanına sisteme yüklemeleri gerekmektedir (Elektronik ortamda yüklenecektir.),

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar, tabloda belirtilen öğrenim durumuna, KPSS puan türüne ve aranan niteliklere göre başvuruda bulunabileceklerdir.

Başvurular, 10.08.2022 ile 19.08.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinden “Sayıştay Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.

Şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda başvuru şartlarını sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, belirlenen KPSS puan türüne göre en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre ilan edilen pozisyonun 10 (on) katı aday Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava çağırılacak aday listesi,www.sayistay.gov.trinternet adresinde ilan edilecek veya Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ ve TARİHİ

Sözleşmeli Personel Alımı Sınavı, “sözlü” olarak yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyonun gerektirdiği mesleki alana ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) konularında toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınav, Başkanlığın; “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45

Balgat/Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesiwww.sayistay.gov.trkurumsal internet sitesinde ilan edilecek veya Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve İLANI

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında ilan edilen pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacaktır.

Puan eşitliği halinde, ön lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

Sözlü sınav sonucunda ilan edilen pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek olarak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesiwww.sayistay.gov.tradresinde ilan edilecek veya Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.

Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Başkanlığımıza aitwww.sayistay.gov.trinternet adresinde yayınlanacaktır. Yayınlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:45 06520 Balgat / ANKARA

Telefon : (0 312 ) 295 30 00 Faks : (0 312) 295 40 94

e-posta:[email protected] Ağ: www.sayistay.gov.tr

Sayfa 3 / 3

Yorum yapın