Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli personel alınacaktır.

– Ortaöğretim Kurumlarınm Metal Teknolojisi (Çelik Konstrüksiyon, Isıl İşlem, Kaynakçılık, Metal Doğrama, Sac işleri) veya Metalürji Teknolojisi alanlarından birinden mezun olmak.

– 2020 KPSS P94 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.

– ilgili alanda en az 1 yıl çalışmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak.)

– Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

– Askerliğini yapmış veya muaf olmak.

– Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

– Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır.

– Ortaöğretim Kurumlarınm herhangi bir alanından mezun olmak.

– Psikoteknik Belgesine sahip olmak.

– SRC-2, SRC-4 Belgelerine sahip olmak.

– En az 10 yıl fiilen “makam şoförü” olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü) – En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

– Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

– 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS P94) en az 60 puan almış olmak.

– Ortaöğretim Kurumlarınm herhangi bir alanından mezun olmak.

– Psikoteknik Belgesine sahip olmak.

– SRC-2, SRC-4 Belgelerine sahip olmak.

– İş Makinası Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) sahibi olmak.

– Güvenli Sürüş Sertifikası (Defansif Of Road Antisikid) sahibi olmak.

– En az 2 yıl fiilen “Şoför” olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)

– En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

– Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

– 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS P94) en az 60 puan almış olmak.

– Yükseköğretim Kuramlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

– Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

– Üniversitemiz yerleşkesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

– Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahh/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

– Erkek 170 cm, Kadın 160 cm’den kısa olmamak,

– Korama ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)_________

– Yükseköğretim Kuramlarının herhangi lisans programından mezun olmak.

– Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

– Üniversitemiz yerleşkesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

– Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahh/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

– 170 cm’den kısa olmamak.,

– Korama ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)_________

– Ortaöğretim Kuramlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.

– Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesine (EKAT) sahip olmak,

– Kuvvetli akım işlerinde en az 3 yıl tecrübesi olduğunu belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü) – Arazi şartlarında çalışmaya elverişli olmak,

– Sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık rapora ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

– Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

GENEL / ÖZEL KOŞULLAR VE AÇIKLAMALAR:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar ile yukarıdaki tabloda aranan nitelikler kısmındaki özel şartlar aranacak olup adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uyarınca bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu P94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belge/sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

6- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.

7- ilanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel şartların ilan talihinin ilk günü itibarıyla sağlanıyor olması gerekmektedir.

8- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri ile görevlerine başlayış tarihleri Üniversitemiz www.sivas.edu.tr web adresi ile Personel Daire Başkanlığının “http://personel.sivas.edu.tr” web adresinde ilan edilecektir.

9- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (On beş) gün içinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte ŞAHSEN yapılacaktır. Başvuru veya atanma için istenilen belgeleri eksik teslim eden, geç başvuruda bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Posta, Fax veya elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasında ilgililerin puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

. İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan başvurusunu belirtilen süre içerisinde yapmayanların yerine yedek olarak kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde görevlerine başlayış işlemleri yapılacaktır. Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

11- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;*

a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,

b) Askerliğini yapmış ya da muaf olmak.

c) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak. Kilosu, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamına göre; 10 kg’dan fazla, 15 kg’dan daha az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)

NOT: Adayların ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 22.01.2022 tarih ve Sıra No: 4 sayılı Genelgesi uyarınca hizmet yılı 5 yıldan az olanlara göre belirlenecek olan rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenecektir.

İSTENEN BELGELER

. Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi).

. Özgeçmiş (CV)

. Diploma Örneği (e-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge)

. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

. İş Başvuru Formu (https://personel.sivas.edu.tr/idari-personel-sube-mudurlugu-dokumanlar)

. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

. Aranan niteliklerde istenilen özel şarta ait sertifikaya ilişkin belge (İlgili meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü veya hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)

. Güncel adli sicil kaydı (e-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)

. 2 adet güncel vesikalık fotoğraf (atamaya hak kazanan adaylar için)

. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan özel güvenlik kimlik kartının aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi. (Özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)

. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan Boy ve kilo ölçümünü gösteren aile hekiminden veya kamu hastanelerinden alınmış rapor.

8912/1-1

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol puff dizipal
casino casino siteleri